பிடித்தவையில் சேர்
 
நீக்கவும்

அரபு விசைப்பலகை ஆன்லைன்

அரபு விசைப்பலகை ஆன்லைன் நீங்கள் ஆங்கில விசைப்பலகை மாறுவதற்கு கொண்டு அரபு மெய்நிகர் விசைப்பலகை அரபு எழுத்துக்கள் தட்டச்சு செய்ய அனுமதிக்கிறது.
ذ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٠
-
=
ض
ص
ث
ق
ف
غ
ع
ه
خ
ح
ج
د
\
CAPS
ش
س
ي
ب
ل
ا
ت
ن
م
ك
ط
Enter
SHIFT
ئ
ء
ؤ
ر
لا
ى
ة
و
ز
ظ
SHIFT
Ctrl
AR
Ctrl