பிடித்தவையில் சேர்
 
நீக்கவும்

சேர்த்தல் மற்றும் நேரம் கழிப்பதன்

கால்குலேட்டர் சேர்த்தல் மற்றும் நேரம் கழிப்பதன் - நேரம் கூடுதலாக, நேரம் கழித்தல், நாட்கள், மணி, நிமிடங்கள், நொடிகள் கொடுக்கப்பட்ட செய்கிறது.