பிடித்தவையில் சேர்
 
நீக்கவும்

சுற்றளவு கால்குலேட்டர்

சுற்றளவு கால்குலேட்டர் நீங்கள் போன்ற வட்டம், சதுரம், செவ்வகம், முக்கோணம், இணை, செவ்வகம், சரிவகமாகவும் பல்வேறு சூத்திரங்கள் மூலம் பல்வேறு வடிவியல், இதன் சுற்றளவு கண்டுபிடிக்க அனுமதிக்கிறது.