பிடித்தவையில் சேர்
 
நீக்கவும்

சூத்திரம் கால்குலேட்டர் சுற்றளவு ஓர் இணை சுற்றளவு,

சூத்திரம் சுற்றளவு கால்குலேட்டர் நீங்கள் இணை ஒரு சுற்றளவு கண்டுபிடிக்க, சூத்திரம் மூலம், இணை பக்கங்களிலும் நீளம் பயன்படுத்தி அனுமதிக்கிறது ஓர் இணை சுற்றளவு,.
a:   b:  

ஓர் இணை சுற்றளவு

நாற்கரம் இணை பக்கங்களிலும் இரண்டு ஜோடிகள் ஒரு நாற்கரம் உள்ளது. ஓர் இணை சுற்றளவு சூத்திரம்: P=2(a+b),
அங்கு ஒரு, ஆ - ஓர் இணை பக்கங்களிலும்