பிடித்தவையில் சேர்
 
நீக்கவும்

சூத்திரம் கால்குலேட்டர் சுற்றளவு ஒரு சதுர சுற்றளவு,

ஒரு சதுர சுற்றளவு, சுற்றளவு சூத்திரம் கால்குலேட்டர் நீங்கள் ஒரு சதுர எல்லையை கண்டுபிடிக்க, சூத்திரங்கள் மூலம், சதுர பக்க நீளம் பயன்படுத்தி அனுமதிக்கிறது.
பக்க:

ஒரு சதுரமான எல்லையை

சதுக்கத்தில் சம பக்கங்களிலும் மற்றும் கோணங்களில் ஒரு சரியான குவாட்ரங்கிள் உள்ளது.
ஒரு சதுர எல்லையை சூத்திரம்: P = 4a,
அங்கு ஒரு - ஒரு சதுரமான பக்கத்தில்