பிடித்தவையில் சேர்
 
நீக்கவும்

சூத்திரம் கால்குலேட்டர் சுற்றளவு ஒரு செவ்வக சுற்றளவு,

சூத்திரம் சுற்றளவு கால்குலேட்டர் நீங்கள் ஒரு செவ்வக ஒரு சுற்றளவு கண்டுபிடிக்க, சூத்திரம் மூலம், செவ்வகம் பக்கங்களிலும் நீளம் பயன்படுத்தி அனுமதிக்கிறது ஒரு செவ்வக சுற்றளவு,.
a:   b:  

ஒரு செவ்வக சுற்றளவு

செவ்வகம் நான்கு செங்கோணங்களில் ஒரு நாற்கரம் உள்ளது. ஒரு செவ்வக எல்லையை சூத்திரம்: P=2(a+b),
அங்கு ஒரு, ஆ - ஒரு செவ்வக பக்கங்களிலும்