பிடித்தவையில் சேர்
 
நீக்கவும்

எண்கள் மில்லியன், பில்லியன், டிரில்லியன் கணக்கான கோடி, மாற்றி லட்சம்

மில்லியன் கணக்கான, பில்லியன், டிரில்லியன் கணக்கான கோடி, எண்கள் மாற்றி மில்லியன், பில்லியன், டிரில்லியன் கணக்கான, ஆயிரக்கணக்கான எண்கள் மாற்ற பயன்படுகிறது லட்சம், லட்சம் மற்றும் ரூ. நீங்கள் எந்த எண்ணை பூஜ்ஜியங்களைக் எத்தனை தெரிந்து கொள்ள முடியும்.
ஏராளமானவர்கள் செதில்கள்:
குறுகிய அளவில் - மில்லியன் விட ஒவ்வொரு புதிய கால அதிக முந்தைய கால விட ஆயிரம் மடங்கு பெரியதாகும்.

நீண்ட அளவில் - மில்லியன் விட ஒவ்வொரு புதிய கால அதிக முந்தைய கால விட ஒரு மில்லியன் மடங்கு பெரியதாகும்.
எண்ணை சேர்க்கவும்:
பெரிய அளவில் பெயர்: