பிடித்தவையில் சேர்
 
நீக்கவும்

எத்தனை நாட்கள் குளிர்காலத்தில் வரை?

குளிர்காலத்தில் வரை நேரம் எதிர் அடுத்த குளிர்கால வரை விட்டு எத்தனை நாட்கள், மணி, நிமிடங்கள் மற்றும் வினாடிகள் வரையறுக்க வேண்டும்.
அச்சு


இன்றைய தேதிகுளிர்காலத்தில் வரை 2022

56 நாட்களில் 06 மணி 00 நிமிடங்கள் 30 விநாடிகள்

01 டிசம்பர் 2022 - வியாழக்கிழமை