பிடித்தவையில் சேர்
 
நீக்கவும்

எத்தனை நாட்கள் விழும் வரை?

வீழ்ச்சி வரை நேரம் எதிர் அடுத்த வீழ்ச்சி (இலையுதிர்) வரை விட்டு எத்தனை நாட்கள், மணி, நிமிடங்கள் மற்றும் வினாடிகள் வரையறுக்க வேண்டும்.
அச்சு


இன்றைய தேதிவீழ்ச்சி வரை 2024

191 தினம் 08 மணி 07 நிமிடங்கள் 50 விநாடிகள்

01 செப்டம்பர் 2024 - ஞாயிறு