பிடித்தவையில் சேர்
 
நீக்கவும்

இரண்டு புள்ளிகள் கால்குலேட்டர் இடையே தூரம்

இரண்டு புள்ளிகள் கால்குலேட்டர் இடையே தூரம் ஆய பயன்படுத்தி, நீங்கள் இரண்டு பரிமாணங்களில் இரண்டு இடங்களுக்கு இடையே உள்ள தூரத்தை கணக்கிட அனுமதிக்கிறது.

புள்ளிகள் A மற்றும் B ஆயத்தொலைவை

புள்ளி ஒரு (X1, y1): ( , )
புள்ளி B (X2, y2): ( , )
இரண்டு புள்ளிகள் ஒரு (X1, y1) மற்றும் பி (X2, y2) இடையே உள்ள தூரம் கண்டுபிடித்து ஃபார்முலா:
இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையில் தூரம்