பிடித்தவையில் சேர்
 
நீக்கவும்

இடையில் சூத்திரம் கால்குலேட்டர்

இடையில் சூத்திரம் கால்குலேட்டர் ஆய பயன்படுத்தி, நீங்கள் இரண்டு பரிமாணங்களில் இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையில் ஒரு வரி பிரிவில் இடையில் கணக்கிட அனுமதிக்கிறது.

ஒரு வரி பிரிவில் A மற்றும் B ஆய முடிவுப்புள்ளிகள் உள்ளிடவும்

புள்ளி ஒரு (X1, y1): ( , )
புள்ளி B (X2, y2): ( , )
முடிவுப்புள்ளிகளைத் ஒரு (xa, ya) மற்றும் பி (X2, y2) கொண்டு, ஒரு வரி பிரிவில் இடையில் எம் கண்டுபிடித்து ஃபார்முலா:
ஒரு வரி பிரிவில் இடையில்