பிடித்தவையில் சேர்
 
நீக்கவும்

வளையல்கள் அளவுகள்

வளையல்கள் ஆன்லைன் கால்குலேட்டர் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க மற்றும் ரஷியன் அளவுகள் மற்றும் சென்டிமீட்டர் அல்லது அங்குல கை சுற்றளவிற்கு வளையல்கள் அளவுகள் மாற்ற அனுமதிக்கிறது அளவுகள்.
வளையல்கள் அளவுகள்

வளையல்கள் அளவுகள் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க மற்றும் ரஷியன் அளவுகள் மற்றும் சென்டிமீட்டர் அல்லது அங்குல கை சுற்றளவிற்கு வளையல்கள் அளவுகள் மாற்ற அனுமதிக்கிறது. உதாரணமாக, கை சுற்றளவிற்கு ரஷியன் இருந்து வளையல்கள் அளவுகள் மாற்ற, அல்லது ரஷியன் கையில் சுற்றளவு இருந்து. நீங்கள் பெரிய மற்றும் சிறிய அளவுகளில், விளக்கப்படம் அளவுகள் வளையல்கள் பார்க்க முடியும்.

அளவு இருந்து:
அளவு:
அளவு: