பிடித்தவையில் சேர்
 
நீக்கவும்

வரிசை கூடுதலாக பணிப்புத்தகங்களை

வரிசை கூடுதலாக பணிப்புத்தகங்களை நெடுவரிசைக்குத் கூடுதலாக முறையை பயன்படுத்தி, இரண்டு எண்கள் (தொகை) சேர்த்து கணக்கிட, மற்றும் நிரல் கூடுதலாக ஒரு பணித்தாள் பெற அனுமதிக்கிறது.

இரண்டு எண்கள் உள்ளிடவும்

பிளஸ்