பிடித்தவையில் சேர்
 
நீக்கவும்

நெடுவரிசை பெருக்கல் முறை

நெடுவரிசை பெருக்கல் கால்குலேட்டர் பணிப்புத்தகங்களை நெடுவரிசைக்குத் பெருக்கல் முறையை பயன்படுத்தி, இரண்டு எண்கள் பெருக்குவதன் (தயாரிப்பு) கணக்கிட, மற்றும் நிரல் பெருக்கல் ஒரு பணித்தாள் பெற அனுமதிக்கிறது.

இரண்டு எண்கள், பெருக்கப்படும் மற்றும் பெருக்கியைக் உள்ளிடவும்.

ஆல் மடக்கும்