பிடித்தவையில் சேர்
 
நீக்கவும்

வரிசை பிரிவு பணிப்புத்தகங்களை

வரிசை பிரிவு பணிப்புத்தகங்களை நெடுவரிசைக்குத் பிரிவு முறையை பயன்படுத்தி, இரண்டு எண்கள் (ஈவு) பிளவு கணக்கிட, மற்றும் நிரல் பிரிவின் ஒரு பணித்தாள் பெற அனுமதிக்கிறது.

இரண்டு எண்கள், ஈவுத்தொகை மற்றும் வகுப்பி உள்ளிடவும்.

வகுக்க